Brev til Vest-Finnmark Regionråd ang. TØI-rapport

Lenke til TØI-rapporten

Nuvsvåg Utviklingslag
v/ leder Fabrice Caline
9582 Nuvsvåg
47293868
fabrice.caline@gmail.com

Til: Vest-Finnmark Regionråd
Kopi: Loppa kommune v/ ordfører Steinar Halvorsen

Nuvsvåg, 6. november 2015

Forespørsel om å orientere FFK om TØI-rapport «Investeringer i infrastruktur» (2015)

Vest-Finnmark Regionråd (VFRR) vedtok i desember 2013 å igangsette en utredning av infrastruktur- og transporttjenester i Vest-Finnmark. Arbeidet ble oppsummert i rapporten «Investeringer i infrastruktur – muligheter for Vest-Finnmark» fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Det viktigste momenter for vår del, er at rapporten tydelig anbefaler buss som kollektivtransportmiddel mellom Alta og Hammerfest, ikke hurtigbåt (s. 58).

En viktig årsak til at hurtigbåt mellom Alta og Hammerfest ikke anbefales, er at rapporten slår fast at Alta-Hammerfest ikke kan anses som en arbeidsregion der det er mulig å pendle daglig (s. 58).

Hurtigbåt er en adskillig dyrere løsning enn buss. Hurtigbåtforbindelsen Alta-Hammerfest fører dermed til alvorlige kutt i rutetilbudene til veiløse samfunn som Nuvsvåg. Et rent kollektivtilbud blir altså prioritert over infrastruktur (samband til veiløse samfunn er infrastruktur, ikke kollektivtransport).

Alta er eneste kommune som ønsker hurtigbåtforbindelsen (s. 42), men når alle ønsker tas under ett, er det mye viktigere med bedre veivedlikehold og utbedring av Rv94 og E6 (s. 58, 60-61).

Til tross for at utredningen belyser viktige momenter for planleggingen av kollektivtransporten i Vest-Finnmark, har VFRR, oss bekjent, ikke orientert FFK om saken. Vi ber VFRR gjøre det snarest, helst på HU-KS-møte 23. november. Det ville være synd om en utredning til 450 kNOK bare ble liggende i en skuffe!

Mvh Fabrice Caline
Leder i Nuvsvåg Utviklingslag

Arroganse og lovbrudd: Fylket på tynn is

Fylkeskommunen (FFK) publiserte 15. oktober ruter for kollektivtrafikk som trer i kraft 1. januar 2016. Noen få dager senere gjorde FFK følgende endring på fergeruten Øksfjord-Tverrfjord: de fjernet den ene avgangen som skulle gå daglig utenom tirsdager.

Det har følgende konsekvenser:

 • hjemreisen for skolebarna blir 2t30min (1t30min lengre enn i dag)
 • avreise 5t30min tidligere for å nå sørgående Hurtigrute eller ettermiddagsfly Alta-Oslo
 • ikke lenger mulig å pendle til kveldsvakter på Helsesenteret / omsorgsboligene i Øksfjord eller kveldsskift på fiskebruket eller fôrfabrikken i Øksfjord

Det er vanskelig å argumentere for at en slik endring er annet enn vesentlig når den i praksis gjør det umulig for så godt som hele den yrkesaktive befolkningen i Tverrfjord og Nuvsvåg å fortsette å bo der.

Arroganse (gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør)
Ved å gjøre en vesentlig endring så sent i prosessen, bryter FFK anbudsreglene på 4 punkter. Men når utviklingslaget og ordfører tar dette opp med leder for samferdselsavdelingen Per Bjørn Holm-Varsi og leder for hovedutvalget for kultur og samferdsel Geir Ove Bakken, da er anbudsreglene plutselig blitt noe man skal forholde seg til.

Lovbrudd
FFK bryter som sagt anbudsreglene. I tillegg bryter de Opplæringsloven fordi endringen berører skoleskyssen.
Sist, men ikke minst, bryter de den gylne regel…

Det er ikke for sent å rydde opp, men det haster.

Fabrice Caline
Leder i Nuvsvåg Utviklingslag

Innspill til høring om veinavn

Vi utførte en undersøkelse for å ta stilling til om veien skulle deles i 2 eller ei. Det ble halvt om halvt. Derimot var det klart mindretall for å kalle veien til Myrnes for Myrnesveien. Vårt innspill til høringen er dermed følgende:

1. Hovedveien deles i 2 ved skolekrysset. Den heter Lopphavsveien fra fergeleia til
skolekrysset og Nuvsvågveien fra skolekrysset til Myrnes.

ELLER

2. Hovedveien deles IKKE i 2 og heter Nuvsvågveien fra fergeleia til Myrnes.

Les hele innspillet her.

Forslag til helsefremmende tiltak (avsluttet)

Kommunen ønsker forslag til helsefremmende tiltak som kan tas i fremtiden.

Her våre forslag i tilfeldig rekkefølge (både fysisk og psykisk helse):

 • flere veilys for å gjøre det koseligere og tryggere å gå langs veien
 • utekontordag for fysioterapeut
 • øke hjemmetjenestens kapasitet slik at de får tid til å ta eldre med ut på tur eller annen mosjon
 • badstu
 • tørrdrakter til kanopadling (Utviklingslaget har 2 kanoer til utleie, men mangler drakter)
 • fritidsaktiviteter (trimgrupper, kafe)
 • merking og tilrettelegging av turløyper
 • fjernmedisin (krever bedre internett der hastigheten er lav)
 • opprettholde kvaliteten av dagens tilbud med ambulansebåt
 • sykepleier på vakt som kan dra ut til pasient og hjelpe lege vurdere om legebåt er nødvendig
 • bytte ut bilen til hjemmetjenesten slik at den også kan fungere som amulanse
 • båre og førstehjelpsutstyr i svømmebassenget
 • midler for livredningskurs ved svømmebassengene
 • fritt bruk av bassenger og idrettshaller
 • økt fokus på sunn mat og mosjon i barnehage og skole (bl. a. ved å tilrettelegge for videreutdanning av de ansatte innen disse emnene)
 • visning av dokumentaren Fed Up! som handler om dopet sukker og diabetes

Vedr. ruteinstillinger ferge og hurtigbåt

Ifm. ruteinnstillinger denne uken, har vi stilt Fylkeskommunen noen spørsmål:

1. Har Boreal krav på å ordne reserveløsning (erstatningsferge eller persontransport med Sea Runner), og i så fall når?

Nei, det ligger ingen sånne krav i Boreal sin nåværende kontrakt.

2. Er kontrakten for neste periode offentlig og hvor finner jeg den i så fall? Vi ønsker å se om det stilles krav til rederiet når det oppstår teknisk feil.

Kontrakten er forretningssensitiv, og således unntatt offentlighet med bakgrunn i Fv.l. § !3/Off.l. § 13. Generelt kan jeg vise til kravene i anbudskonkurransen der fylkeskommunen har anledning til å utstede gebyr til rederiet, dersom de ikke overholder en regularitet på 99 % av alle avganger. Men, det er viktig å skille mellom hvilke faktorer som er operatørstyrt og hva som ikke er operatørstyrt. Vær og oppkommende hendelser som rederiet ikke kan er herre over vil ikke kunne gebyrsettes. Vi har kun anledning til å «straffe» dersom det er kanselleringer som skyldes operatøren. Eksempelvis har kanselleringene den siste uken vært pga. værforhold, samt at «Hasfjord» fikk et fremmedlegeme i propellen i går. Dette er selvfølgelig forhold rederiet ikke kan forutse eller lastes for.

3. Hvem er kontaktperson i Boreal for å få informasjon når fergen er innstilt?

Rederiene rapporterer sine ruteavvik til ruteopplysningen 177, og det er der informasjonen publiseres til publikum via web/tlf.

4. Skal Åfjord alltid ta ruten når Hasfjord er innstilt eller er det forbehold?

Nei, det er ingen avtale om at Fjord1 og Boreal skal operere hverandres ruter. Jeg registrerer at de av og til kjøper tjenester av hverandre, men det kommuniseres direkte mellom rederiene.

5. Er det aktuelt å forbedre trafikkmeldingene slik at man også får vite årsak, antatt nedetid og når ny informasjon kan ventes?

Forbedringer på dette kan alltids diskuteres, og det gjør vi også tidvis med rederiene. Rederiene informerer 177 om ruteavvik, i form av kanselleringer og større forsinkelser. Der pleier de også å informere om eventuelle rutealternativer og når ruten forventes gjenopptatt. Når det gjelder ting som rederiene ikke er herre over, så som f.eks. værforhold, så vil det logisk nok være vanskelig å synliggjøre tidspunkt for å gjenoppta rutedriften. Hva gjelder årsaker til kanselleringer, så har vi ingen krav til at rederiene publiserer dette eksternt.

6. Er det gjort en kvantitativ vurdering av hvor ofte eller under hvilke værforhold den nye fergen ikke vil kunne legge til kai i Tverrfjord?

Nå bygges det nye fartøy spesielt for de tre Øksfjord-sambandene, i tillegg til at Statens Vegvesen prosjekterer og skal bygge om kaiene. Prosjektene samarbeider slik at det skal gis best mulig regularitet i sambandene, ut fra kaienes plassering m.m.